Referanseprosjekt

Godfarfoss kraftverk

 • Byggherre: Godfarfoss Kraft AS
 • Anbodssum: 100 mill
 • Type arbeid: Bygging av nytt kraftverk i Numedalslågen ved Dagali. Bygging av vegar, dam og inntak, driving av ca 1000m tunnel, bygging av kraftstasjon og utløpskanal til Pålsbufjorden.

Dam Viddalsvatn

 • Byggherre: Hafslund Eco Vannkraft AS
 • Anbodssum: 8 mill
 • Type arbeid: Utføring av betongarbeidet i prosjektet i underentreprise for Skanska Norge AS.

Jaradalsvatn lukehus

 • Byggherre: Statkraft Energi AS
 • Anbodssum: 5 mill
 • Type arbeid: Bygging av nytt lukehus i betong ved Jaradalsvatn på Gråsida. Anlegget var veglaust.

Palmafossen – Bømoen VA og kabelanlegg

 • Byggherre: Voss Herad
 • Anbodssum: 5,5 mill
 • Type arbeid: Bygging av VA- og kabelanlegg frå Palmafossen til vassressursområde i Bømoen.

Nytt kontrollrom, Skollenborg Kraftverk

 • Byggherre: Glitre Energi Produksjon AS
 • Anbodssum: 10 mill
 • Type arbeid: Betongarbeid for nytt kontrollrom og portalbygg til Skollenborg kraftverk. Arbeid nær høgspent.

Bruvedlikehald på Bergensbanen Øst, Roa og Randsfjordbanen

 • Byggherre: Bane NOR SF
 • Anbodssum: 22 mill
 • Type arbeid: Vedlikehald og reperasjon av gangbanar, murar og rekkverk på bruer på Bergensbanen, Roa og Randsfjordbanen.

Rømningstunnel,  Skollenborg kraftverk

 • Byggherre: Glitre Energi Produksjon AS
 • Anbodssum: 16 mill
 • Type arbeid: Driving av 290m rømningstunnel med tverrsnitt 25m2. Gjennomslag inn mot eksisterande kraftstasjon.

Drenering Bergensbanen

 • Byggherre: Jernbaneverket
 • Anbodssum: 200 mill
 • Type arbeid: Diverse arbeid med drenering, betongarbeid og is/vannsikring

Bybanen Kronstad, tunnel

 • Byggherre: Bybanen Utbygging/Veidekke Entreprenør AS
 • Anbodssum: 6,4 mill
 • Type arbeid: Underentreprise for Veidekke Entreprenør AS. Driving av fyrste 50m av tunnel for Bybanen. Tverrsnitt på 106m2 og 84m2

Kaldavatn dam, Suldal

 • Byggherre: Statkraft Energi AS
 • Anbodssum: 2 mill
 • Type arbeid: Ombygging av eksisterande betongdam, utviding og plastring av kanal nedstrøms dam. Anlegget var veglaust.

Hestavangen

 • Byggherre: Hestavangen 2 AS
 • Anbodssum: 16 mill
 • Type arbeid: Påbygg og ombygging av næringslokale til 28 stk leiligheiter, butikk og kafelokale. Arbeidet omfatta rivingsarbeid, betongsaging og betongarbeid.

Haugafossen kraftverk

 • Byggherre: Hardanger Energi AS
 • Anbodssum: 45 mill
 • Type arbeid: Entreprisen omfattar i hovudsak driving av 600 m vanntunnel med tverrsnitt 30m2 og 16m2, bygging av kraftstasjon i dagen, støyping av betongdam, inntak og propp i tunnel, røyrlegging i tunnel.

Jordalsbekken bekkeinntak, Jondal

 • Byggherre: Statkraft Energi AS
 • Anbodssum: 3 mill
 • Type arbeid: Bygging av anleggsveg, kabelgrøft, betongarbeid for nye luker og lukehus.

Tesgjolo kraftverk

 • Byggherre: Tesgjolo kraft AS
 • Anbodssum: 6 mill
 • Type arbeid: Betongarbeid, bygging av inntak, to røyrbruer og kraftstasjon i dagen.

Arna omformarstasjon

 • Byggherre: Bane NOR
 • Anbodssum: 45 mill
 • Type arbeid: Sprenging og masseflytting av ca 70000 m3 fjell. Opparbeiding tomt, jordingsanlegg og boring av hol for kablar til Nye Ulriken tunnel.

Kvitno Kraftverk

 • Byggherre: Kvitno Kraft AS
 • Anbodssum: Ca. 54 mill
 • Type arbeid: Bygging av ca. 1,7km anleggsveg, driving av 255m tunnel, legging av 1600m Ø1000mm vannrøyrer , sprenging for og bygging av kraftstasjon i betong samt støyping av inntaksdam og inntaksarrangement i tunnel.

Voss stasjon

 • Byggherre: Jernbaneverket
 • Anbodssum: ca. 50 mill
 • Type arbeid: Riving av eksisterande mellomplattform. Bygging av kulvert under spor 1, 2 og 3, trappe og heisesjakter, støttemurar og bygging av ny mellomplattform. Bygging av sidespor for hensetting av togmateriell

Stanghelle,- Bulken stasjon

 • Byggherre: Jernbaneverket
 • Anbodssum: ca. 33,8 mill
 • Type arbeid: Riving av eksisterande mellomplattformar og etablering av ny plattform spor 1 på Bulken og spor 1 og 2 på Stanghelle.

Folkedal Kraftverk

 • Byggherre: Hardanger Energi AS
 • Anbodssum: ca. 48 mill
 • Type arbeid: Sprenging av forskjæring og 800m tunnel. Boring av 350m trykksjakt. Støyping av inntak, betongpropp og fundamenter for røyrgate i tunnel samt kraftstasjon i dagen. Legging av røyr i tunnel, omlegging av kommunal veg og utfyllingsarbeid på dyrka mark med tunnelmassar.

Kobbholm & Valvatn Kraftverk, Kirkenes

 • Byggherre: Tinfos AS
 • Anbodssum: ca. 42 mill
 • Type arbeid: Driving av 2148m lang vanntunnel på ca. 15m2. Røyrlegging i grøft, ca. 600m og rehabilitering av kraftstasjon.


Sosialbygget, Voss

 • Byggherre: Stiftelsen sosialbygget
 • Anbodssum: ca. 10 mill.
 • Type arbeid: Grunn og betongarbeid

Rehabilitering inntak, Nore I

 • Byggherre: Statkraft Energi AS
 • Anbodssum: 11 mill
 • Type arbeid: Rehablitering av inntak ved Tunhovddammen for kraftstasjon Nore 1. Inntaket består av 2 stk separate inntak med ei total slukeevne på 75m3/s. Det vart utført rehabilitering av eksisterande betong, fjerning av gamal stålkonstruksjon slik som rister og bjelkar, sandblåsing og maling av føringar, støypt nye frontvegger og ny bjelker for forsterkning av konstruksjon, nye betongelement og rister på topp inntak. Før utførelse av arbeidet vart det sett bjelkestengsel av stål på utsida av inntaket ved hjelp av dykkar.

Overføringstunnel Langavatn

 • Byggherre: Statkraft
 • Anbodssum: ca. 19,5mill.
 • Type arbeid: driving av 950m tunnel på 14m2 frå Langavatn (960,4 m.o.h) og til Kvanngrevatn ( 965,6 m.o.h). Støyping av inntak ved sjakt, og sperredam ved utløp frå Kvanngrevatn. Anlegget ligg veglaust til, slik at all transport av folk og utstyr foregår med helikopter

Hagahaugen Rehabiliteringssenter AS

 • Byggherre: Hagahaugen Rehabiliteringssenter AS
 • Anbodssum: 15,1mill.
 • Type arbeid: Grunn og betongarbeid ved bygging av ny sengefløy

Hatlestad Terrasse

 • Byggherre: Bergen Kommune
 • Anbodssum: ca.24 mill.
 • Type arbeid: Sikringsarbeid.

Kløvtveit Kraftverk

 • Byggherre: BKK
 • Anbodssum: ca.28mill.
 • Type arbeid: graving av røyrgrøft, røyrlegging, tunneldriving Arbeidet vart utført i arbeidsfelleskap med Birkeland Entreprenørforretning AS.

Gryto Kraft AS

 • Byggherre: Gryto Kraft AS
 • Anbodssum: ca. 12mill.
 • Type arbeid: driving av 350m tunnel på 10m2. Støyping av kraftstasjon, dam og propp i tunnel. Legging av 360m med Ø800mm røyr frå propp til kraftstasjon.