Høgdebasseng Hagahaugen

·         Byggherre: Voss herad

·         Anbodssum: 12 mill

·         Type arbeid: Utviding av tunnel og støyping av nytt vassbasseng. Røyrleggingsarbeider.

 

Godfarfoss kraftverk

·         Byggherre: Godfarfoss Kraft AS

·         Anbodssum: 100 mill

·         Type arbeid: Bygging av nytt kraftverk i Numedalslågen ved Dagali. Bygging av vegar, dam og inntak, driving av ca 1000m tunnel, bygging av kraftstasjon og utløpskanal til Pålsbufjorden.

 

Dam Viddalsvatn

·         Byggherre: Hafslund Eco Vannkraft AS

·         Anbodssum: 8 mill

·         Type arbeid: Utføring av betongarbeidet i prosjektet i underentreprise for Skanska Norge AS.

 

Jaradalsvatn lukehus

·         Byggherre: Statkraft Energi AS

·         Anbodssum: 5 mill

·         Type arbeid: Bygging av nytt lukehus i betong ved Jaradalsvatn på Gråsida. Anlegget var veglaust.

 

Palmafossen – Bømoen VA og kabelanlegg

·         Byggherre: Voss Herad

·         Anbodssum: 5,5 mill

·         Type arbeid: Bygging av VA- og kabelanlegg frå Palmafossen til vassressursområde i Bømoen.

 

Nytt kontrollrom, Skollenborg Kraftverk

·         Byggherre: Glitre Energi Produksjon AS

·         Anbodssum: 10 mill

·         Type arbeid: Betongarbeid for nytt kontrollrom og portalbygg til Skollenborg kraftverk. Arbeid nær høgspent.

 

Bruvedlikehald på Bergensbanen Øst, Roa og Randsfjordbanen

·         Byggherre: Bane NOR SF

·         Anbodssum: 22 mill

·         Type arbeid: Vedlikehald og reperasjon av gangbanar, murar og rekkverk på bruer på Bergensbanen, Roa og Randsfjordbanen.

 

Rømningstunnel,  Skollenborg kraftverk

·         Byggherre: Glitre Energi Produksjon AS

·         Anbodssum: 16 mill

·         Type arbeid: Driving av 290m rømningstunnel med tverrsnitt 25m2. Gjennomslag inn mot eksisterande kraftstasjon.

 

Drenering Bergensbanen

·         Byggherre: Jernbaneverket

·         Anbodssum: 200 mill

·         Type arbeid: Diverse arbeid med drenering, betongarbeid og is/vannsikring

 

Bybanen Kronstad, tunnel

·         Byggherre: Bybanen Utbygging/Veidekke Entreprenør AS

·         Anbodssum: 6,4 mill

·         Type arbeid: Underentreprise for Veidekke Entreprenør AS. Driving av fyrste 50m av tunnel for Bybanen. Tverrsnitt på 106m2 og 84m2

 

Kaldavatn dam, Suldal

·         Byggherre: Statkraft Energi AS

·         Anbodssum: 2 mill

·         Type arbeid: Ombygging av eksisterande betongdam, utviding og plastring av kanal nedstrøms dam. Anlegget var veglaust.

 

Hestavangen

·         Byggherre: Hestavangen 2 AS

·         Anbodssum: 16 mill

·         Type arbeid: Påbygg og ombygging av næringslokale til 28 stk leiligheiter, butikk og kafelokale. Arbeidet omfatta rivingsarbeid, betongsaging og betongarbeid.

 

Haugafossen kraftverk

·         Byggherre: Hardanger Energi AS

·         Anbodssum: 45 mill

·         Type arbeid: Entreprisen omfattar i hovudsak driving av 600 m vanntunnel med tverrsnitt 30m2 og 16m2, bygging av kraftstasjon i dagen, støyping av betongdam, inntak og propp i tunnel, røyrlegging i tunnel.

 

Jordalsbekken bekkeinntak , Jondal

·         Byggherre: Statkraft Energi AS

·         Anbodssum: 3 mill

·         Type arbeid: Bygging av anleggsveg, kabelgrøft, betongarbeid for nye luker og lukehus.

 

Tesgjolo kraftverk

·         Byggherre: Tesgjolo kraft AS

·         Anbodssum: 6 mill

·         Type arbeid: Betongarbeid, bygging av inntak, to røyrbruer og kraftstasjon i dagen.

 

Arna omformarstasjon

·         Byggherre: Bane NOR

·         Anbodssum: 45 mill

·         Type arbeid: Sprenging og masseflytting av ca 70000 m3 fjell. Opparbeiding tomt, jordingsanlegg og boring av hol for kablar til Nye Ulriken tunnel.